แบบสอบถาม - การให้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

คำชี้แจง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มีความประสงค์ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก ศ.ศ.ป. เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การมหาชน จึงใคร่ขอเวลาท่านสักเล็กน้อย เพื่อตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยตัวเอง

  ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.สถานภาพของผู้ใช้บริการ
สมาชิก ศ.ศ.ป. ประชาชนทั่วไป
2.เพศ
ชาย หญิง
3.อายุ
ต่ำกว่า 21 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี
41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี
4.ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5.อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร
แม่บ้าน รับจ้าง อื่นๆ 
6. การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.sacict.net บ่อยมากเพียงใด
เป็นครั้งแรก นานๆครั้ง บ่อยๆ
เป็นประจำ
7. หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกี่ยวกับ ศ.ศ.ป. เกี่ยวกับสินค้า / ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้
ข่าวสาร และกิจกรรม แกลเลอรี่ วีดิทัศน์
อื่น ๆ 
8. ท่านรู้จักเว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้อย่างไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค้นหาจากเว็บค้นหา (Search engine ต่าง ๆ เช่น Google, Bing, Yahoo!)
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Myspace, Twitter, E-Mail, Web board และอื่น ๆ
จดหมายข่าวต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่น ๆ
เพื่อน / คนรู้จักแนะนำ / คำบอกเล่า
อื่น ๆ 

  ส่วนที่2 ความพึงพอใจการใช้งานบนเว็บไซต์ www.sacict.net

โปรดระบุความพึงพอใจต่อ การใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ในด้านข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล ให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)
  น้อยที่สุด(1) น้อย(2) ปานกลาง(3) มาก(4) มากที่สุด(5)
ด้านข้อมูลข่าวสาร          
   1) ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
   2) การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
   3) ความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร
   4) ความน่าสนใจของข้อมูล ข่าวสาร
   5) ข้อมูล ข่าวสาร ตรงตามความต้องการ
   6) ความทันสมัยของข้อมูล ข่าวสาร
   7) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
   8) ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์          
   9) หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
  10) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  11) ความเหมาะสมของสีที่ใช้
  12) ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
  13) การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
ความพึงพอใจโดยภาพรวม          
  14) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานบนเว็บไซต์ www.sacict.net        ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
           

  ส่วนที่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีสิ่งใดที่ท่านอยากให้ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างเร่งด่วน สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ www.sacict.net เพื่อสนองตอบตรงความต้องการของท่านมากที่สุด (โปรดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ไม่มีถูกหรือผิด)
2. ทุกท่านโปรดกรอกข้อความต่อไปนี้ เพื่อจัดส่งของที่ระลึก และติดตามผล (Follow Up) ในครั้งต่อไป
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ในการจัดส่ง *
รหัสไปรษณีย์ *
E-mail *
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไป *
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมในการกรอกแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลไว้ใช้ในการปรับปรุงต่อไป
*******************************
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

 
กรุณากรอกรหัสยืนยันให้ตรงกับภาพ            เปลี่ยนรหัส

   image